Bezhotovostní platby inkasem

Vážení rodiče a zaměstnanci školní jídelny při MŠ Pozlovice,

naše zařízení Vám nabízí možnost bezhotovostního platebního styku  plateb za stravné

a školné prostřednictvím inkasa z Vašeho účtu u kterékoli banky.

 

Co je třeba pro to udělat?

 

Zadat povolení k inkasu ze svého účtu na účet naší organizace:

–          název: Mateřská škola Pozlovice, příspěvková organizace, Hlavní 36

–          číslo účtu příjemce platby: 35-7846940217/0100.

 

Limit jednotlivé platby inkasa: Kč 1100,-.

 

Nezadávat variabilní ani specifický symbol.

 

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

 

a)      rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a dítě, popř. děti,nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků  (např. rodiče mají 2 děti v MŠ, limit – záloha na každé dítě činí

Kč 1100,- chtějí využít možnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa         bude součtem záloh, tedy Kč 2200,-),

b)      pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy, tj. 2x povolení k inkasu s hranicí  Kč  1100,-.

 

Počáteční datum účinnosti – datum povolení inkasa: 1.12.2013 a nechat si potvrdit v bance povolení inkasa pro školní jídelnu při MŠ Pozlovice – viz 2. strana tohoto oznámení.

 

Dále:

 

Pokud dodáte vedení školní jídelny potvrzení o povolení inkasa do 25.11.2013, bude možné tuto službu využít již od prosince 2013 za měsíc listopad, platby budou inkasovány měsíčně

6. den v měsíci, připadne-li tento den na sobotu či neděli, inkasní den se přesouvá na pondělí.

 

Pak už jen hlídat, aby na Vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

 

Další informace Vám poskytne vedoucí školní jídelny p. Kubáčková Alena –

č. tel. 577131980 nebo 577132000.

 

Systém placení stravného a školného měsíčně pozadu zůstává zachován. Pro nově docházející děti platí, že rodiče vratnou zálohu Kč 900 uhradí hotově vedoucí školní jídelny v den nástupu do mateřské školy.

 

Pokud nemáte možnost hradit stravné a školné prostřednictvím bankovního účtu nebo s touto formou platby nesouhlasíte, můžete i nadále platit stravné hotově.V tomto případě potvrďte tuto skutečnost podpisem:

 

N e s o u h l a s í m e  s úhradou stravného a školného bezhotovostním platebním stykem

a dále budeme hradit stravné a školné v MŠ Pozlovice hotově.

 

Jméno a příjmení dítěte: ………………………………………….

 

 

 

 

Datum: ………………………

 

……………………………………………

podpis rodiče

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 

 

Potvrzení k povolení inkasa pro školní jídelnu Mateřské školy Pozlovice, Hlavní 36, Pozlovice

 

 

Příjmení a jméno strávníka (dítěte):

 

……………………………………………………………

 

 

Číslo účtu/kód banky (z něhož bude platba prováděna):

 

……………………………………………………………..

 

 

Variabilní symbol – nevyplňovat, každý měsíc bude jiný !!!

 

Majitel účtu: ………………………………………… ……

 

Počáteční datum účinnosti povolení inkasa: 1.12.2013

 

Inkaso je povoleno ve prospěch účtu – účet MŠ Pozlovice: 35-7846940217/0100

 

 

V …………………………….. dne …………………………….

 

 

 

 

………………………………….                          ……………………………………..

Podpis zákonného zástupce dítěte                           razítko a podpis pracovníka banky