Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA POZLOVICE, OKRES ZLÍN

příspěvková organizace

Hlavní 36, 763 26 Pozlovice

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Datum podání:  

 

Číslo jednací: Registrační číslo:

 

Zákonní zástupci

 

Jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte:

Matka Otec

 

Bydliště:

Matka Otec

 

Datum narození:

Matka Otec

 

Žádají o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pozlovice, Hlavní 36,

příspěvková organizace, od školního roku 2014/2015.

 

Žádost je určena ředitelce Mateřské školy Pozlovice, Hlavní 36, příspěvková organizace

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Sourozenec navštěvující MŠ Pozlovice

Jméno a příjmení :

 

 

 

Vyjádření dětského lékaře :

 

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č.258/2000 Sb.§34 odst. 5, o ochraně veřejného zdraví).

 

DOPORUČUJI                                     NEDOPORUČUJI

 

přijetí dítěte do předškolního zařízení

 

Jiná závažná sdělení :

Zdravotní stav dítěte se zohledněním potřeb dítěte na spec. výchovnou péči (zdravot.postižení, chronické onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji, nutná individuální péče, a pod.) :

 

 

Datum :                                                                                      razítko a podpis lékaře

 

 

 

 

 

Zaměstnání rodičů:

Matka : Otec :

 

 

Sociální potřebnost :  (nutno doložit příslušným správním orgánem)

Matka : Otec :

 

 

 

Zákonní zástupci dítěte zvolili společného zmocněnce pro doručování rozhodnutí :

 

Jméno a příjmení :
Adresa (ulice, čp.,obec, PSČ) :
Kontaktní telefon :
Podpis obou zákonných zástupců Matka                                 Otec

 

Zákonní zástupci potvrzují, že byli seznámeni s kritérii pro přijímání dětí

na daný školní rok a svým podpisem stvrzují pravdivost uvedených údajů.

 

Podpis zákonných zástupců

 

Matka : Otec :

 

Údaje uvedené v žádosti budou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, používány pouze pro potřebu přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy

     Mateřská škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 

Telefon: 577 132 000

e-mail: mspozlovice@volny.cz

 

 

Z Á P I S

do Mateřské školy Pozlovice

 

Ředitelka Mateřské školy Pozlovice, příspěvková organizace, okres Zlín,

v souladu se zákonem č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání § 34 odst. 1,2) a po dohodě se zřizovatelem městysem Pozlovice, stanoví pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 místo, termín a dobu zápisu takto:

 

Místo:         MŠ Pozlovice, Hlavní 36, 763 26 Pozlovice

Termín:      úterý 25.3.2014

Doba:          od 9,00 – 11,00 hod. , 12,30 hod. – 15,30 hodin

Vážení rodiče(zákonní zástupci dítěte), do mateřské školy se dostavte osobně, s dítětem. K zápisu potřebujete rodný list dítěte ,doklad o totožnosti OP, vyplněnou  přihlášku, potvrzení o očkování dítěte.

Přihlásit se mohou děti, které v uvedený školní rok dosáhnou 3 let věku. Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti od 3 let věku do 6 let a děti s odloženou školní docházkou.

Další  informace :

  • v době od 9,00 do 11,00 hod. můžete s Vašimi dětmi pobýt v MŠ a seznámit se s prostředím mateřské školy – Den otevřených dveří –

zápis provedeme ve třídě

Od 12,30 hod. bude zápis probíhat v rybičkové třídě

  • v případě nemoci či jiné překážky, která Vám brání dostavit se k zápisu,

doporučuji tuto skutečnost telefonicky nebo osobně nahlásit v MŠ, popřípadě oznámit  e-mailem

 

 

  •  

                             Těšíme se na setkání s Vámi a Vašimi dětmi !

 

     V Pozlovicích 17.2.2014                                         Daniela Linhartová

ředitelka MŠ Pozlovice