Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA POZLOVICE, OKRES ZLÍN

příspěvková organizace

Hlavní 36, 763 26 Pozlovice

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Datum podání:  

 

Číslo jednací: Registrační číslo:

 

Zákonní zástupci

 

Jméno a příjmení zákonných zástupců dítěte:

Matka Otec

 

Bydliště:

Matka Otec

 

Datum narození:

Matka Otec

 

Žádají o přijetí dítěte

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pozlovice, Hlavní 36,

příspěvková organizace, od školního roku 2014/2015.

 

Žádost je určena ředitelce Mateřské školy Pozlovice, Hlavní 36, příspěvková organizace

Jméno a příjmení dítěte
Datum narození
Bydliště
Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

 

Sourozenec navštěvující MŠ Pozlovice

Jméno a příjmení :

 

 

 

Vyjádření dětského lékaře :

 

Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (zákon č.258/2000 Sb.§34 odst. 5, o ochraně veřejného zdraví).

 

DOPORUČUJI                                     NEDOPORUČUJI

 

přijetí dítěte do předškolního zařízení

 

Jiná závažná sdělení :

Zdravotní stav dítěte se zohledněním potřeb dítěte na spec. výchovnou péči (zdravot.postižení, chronické onemocnění, odchylky v psychomotorickém vývoji, nutná individuální péče, a pod.) :

 

 

Datum :                                                                                      razítko a podpis lékaře

 

 

 

 

 

Zaměstnání rodičů:

Matka : Otec :

 

 

Sociální potřebnost :  (nutno doložit příslušným správním orgánem)

Matka : Otec :

 

 

 

Zákonní zástupci dítěte zvolili společného zmocněnce pro doručování rozhodnutí :

 

Jméno a příjmení :
Adresa (ulice, čp.,obec, PSČ) :
Kontaktní telefon :
Podpis obou zákonných zástupců Matka                                 Otec

 

Zákonní zástupci potvrzují, že byli seznámeni s kritérii pro přijímání dětí

na daný školní rok a svým podpisem stvrzují pravdivost uvedených údajů.

 

Podpis zákonných zástupců

 

Matka : Otec :

 

Údaje uvedené v žádosti budou v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, používány pouze pro potřebu přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání