Zapojení školy do stávky 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás informovat o našem rozhodnutí zapojit se do plánované stávky českých škol dne 27. listopadu 2023. Toto rozhodnutí jsme učinili po pečlivém zvážení a s přesvědčením, že je to nezbytné pro zajištění kvalitního vzdělání pro naše děti.

V poslední době čelíme výzvám spojeným s plánovanými úspornými opatřeními ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , která mohou výrazně ovlivnit jak kvalitu, tak dostupnost vzdělávacích služeb. Tyto škrty by měly negativní dopad na mnoho aspektů školního života, včetně počtu hodin výuky, velikosti tříd, dostupnosti asistentů pedagoga a materiálního zabezpečení vzdělávání. Kromě toho nedostatečné financování může ohrozit provoz školního stravování a správy budov školy.

Účastí v této stávce chceme upozornit na velký význam adekvátního financování školství. Jde o investici do budoucnosti našich dětí a společnosti jako celku. Jsme si vědomi možných nepříjemností, které stávka může způsobit, ale věříme, že společně můžeme dosáhnout změny k lepšímu.

Provoz mateřské školy, základní školy, školní družiny a školní jídelny proto bude dne 27. 11. 2023 uzavřen.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a pochopení.

 

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Pozlovice

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. 12. 2022 a končí 2. 1. 2023, po tuto dobu bude provoz mateřské školy uzavřen. Děti nastoupí do školy v úterý 3. 1. 2023.

Přejeme všem klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2023.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škol a Mateřská škola Pozlovice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 20. 6. 2022 v čase od 8:00 – 13:00

Místo zápisu / Місце запису: MŠ Pozlovice, Hlavní 36, 763 26 Pozlovice

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 6

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 1. Kritéria pro přijetí:
 1. Věk dítěte – přednostně budou přijímány děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věku 5 let;
 2. Pobyt v Pozlovicích nebo v Podhradí.
 3. Kapacita mateřské školy – děti budou přijaty do celkové kapacity školy pro příští školní rok, která je stanovena na 68 dětí.

Критерії прийому

1.Вік дитини-перевага надається дітям які досягли 5 років до 31 серпня 2022 року.

2.Залишитися в Позловицях чи Приграді.

3.Наповнюваність дитячого садка-діти будуть прийняті до дитсадка на наступний навчальний рік яка встановлена на рівні 68 дітей.

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je stanoveno pro období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 na 430 kč měsíčně.

Vzdělávání v posledním povinném ročníku mateřské školy se podle § 123 školského zákona poskytuje bezúplatně. Jedná se o děti, které v období od 1. září do 31. srpna příslušného školního roku dovrší 6 let věku. Dětem, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se vzdělávání poskytuje rovněž bezúplatně.